Skip to content

Expansion of Ortho Clinical Diagnostics site: Pre-Application Consultation (PAC)

This is notification of commencement of the Pre-Application Consultation Stage, in line with the statutory requirements of the Planning (Wales) Act 2015.  The date of commencement is 29th September 2023, and all responses must be received by 27th October 2023. 

 

What are the proposals:

The proposed expansion of the existing facility, to deliver a part three (offices) and part two storey (medical equipment processing, assembling and manufacturing) building, associated new staff car park and landscaping works to support the business growth plans.

Ortho Clinical Diagnostics is a leading provider of high-value diagnostic products and service for the global healthcare community. It has been operating at its Pencoed site since 2006, and is now looking at expanding its facilities to support its expanding business.

Following this consultation, a full planning application will be submitted for consideration by the Local Planning Authority.

 

How do I let you know what I think?

Email: info@kewplanning.co.uk

Writing: Suite 3, 11 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA

Click her for an online form

Telephone:  029 21690034*

*This number will take you through to KEW Planning, who are assisting with our consultation process.  If no one is available to take your call, please leave a message and they will get back to you as soon as possible.

Please submit your comments by 27th October 2023.

 

Hard copies of the Pre-Application Consultation Documents 

You may view hard copies of this information at the Gatehouse, Felindre Meadows, Llanharan, Pencoed, Bridgend, CF35 5PZ, from 29th September to 27th October. This facility is open Monday to Thursday 08:30am – 17:00pm, Friday 08:30am – 16:00pm.

Adeiladu bloc addysgu newydd yn Ysgol Gynradd St Andrew: Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (PAC)

 

Ehangu safle Ortho Clinical Diagnostics: Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio

Ortho Clinical Diagnostics, Dolydd Felindre, Llanharan, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5PZ.

Dyma hysbysiad o gychwyn y Cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio, yn unol â gofynion statudol Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. Y dyddiad cychwyn yw 29ain Medi 2023, a rhaid derbyn pob ymateb erbyn 27ain Awst 2023.

 

Beth yw’r cynigion?

Y bwriad i ehangu’r cyfleuster presennol, i ddarparu adeilad rhan tri (swyddfeydd) a rhan ddeulawr (prosesu offer meddygol, cydosod a gweithgynhyrchu), maes parcio staff newydd cysylltiedig â gwaithtirlunio i gefnogi’r cynlluniau twf busnes.

Mae Ortho Clinical Diagnostics yn ddarparwr blaenllaw o gynhyrchion a gwasanaeth diagnostig gwerth uchel ar gyfer y gymuned gofal iechyd byd-eang. Mae wedi bod yn gweithredu ar ei safle ym Mhencoed ers 2006, ac mae nawr yn edrych ar ehangu ei gyfleusterau i gefnogi ei fusnes sy’n ehangu.

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, bydd cais cynllunio llawn yn cael ei gyflwyno i’w ystyried gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Sut ydw i’n rhoi gwybod i chi beth rydw i’n ei feddwl? 

Ebost: info@kewplanning.co.uk

Ysgrifennu: Swît 3, 11 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9HA

Cliciwch yma am ffurflen ar-lein.

Rhif ffôn:  029 21690034*

*Bydd y rhif hwn yn mynd â chi drwodd i KEW Planning, sy’n cynorthwyo gyda’n proses ymgynghori. Os nad oes unrhyw un ar gael i ateb eich galwad, gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 27 Hydref 2023.

 

Copïau caled o’r Cais Cynllunio

Gallwch weld copïau caled o’r wybodaeth hon yn y Porthdy, Dolydd Felindre, Llanharan, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5PZ, rhwng 29 Medi a 27 Hydref. Mae’r cyfleuster hwn ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau 08:30am – 17:00pm, dydd Gwener 08:30am – 16:00pm.