New Industrial Estate at Tafarnaubach Industrial Estate

M & J Europe Ltd. Unit 28, Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar NP22 3AA

This is notification of commencement of the Pre-Application Consultation Stage, in line with the statutory requirements of the Planning (Wales) Act 2015. The date of commencement is 11th March 2024, and all responses must be received by 8th April 2024. 

What are the proposals:

The proposal relates to the erection of a new industrial unit, to the west of a unit already owned and operated by M & J Europe Ltd.

M&J Europe Ltd. was founded in 1990, focussing on installing and repairing conveyor belts, it now offers a range of services at its site in Tafarnaubach Industrial Estate, from general fabrication and automation, to site maintenance and breakdown assistance.

Following this consultation, a full planning application will be submitted for consideration by the Local Planning Authority.

How do I let you know what I think?

Email: info@kewplanning.co.uk

Writing: Suite 3, 11 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA

Click here for an online form

Telephone:  029 21690034*

*This number will take you through to KEW Planning, who are assisting with our consultation process.  If no one is available to take your call, please leave a message and they will get back to you as soon as possible.

Please submit your comments by 8th April 2024.

Hard copies of the Pre-Application Consultation Documents 

You may view hard copies of this information at M & J Europe Ltd. Unit 28, Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar NP22 3AA from 11th March to 8th April 2024. This facility is open Monday to Friday 08:30am – 17:00pm.

Dyma hysbysiad o gychwyn y Cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio, yn unol â gofynion statudol Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. Y dyddiad cychwyn yw 11 Mawrth 2024, a rhaid derbyn pob ymateb erbyn 8 Ebrill 2024.

Beth yw’r cynigion?

Mae’r cynnig yn ymwneud â datblygu uned ddiwydiannol newydd.

Sefydlwyd M&J Europe Ltd ym 1990, gan ganolbwyntio ar osod ac atgyweirio gwregysau cludo, ac mae bellach yn cynnig ystod o wasanaethau ar ei safle yn Ystad Ddiwydiannol Tafarnaubach, o wneuthuriad cyffredinol ac awtomeiddio, i gynnal a chadw safle a chymorth dadansoddi.

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, bydd cais cynllunio llawn yn cael ei gyflwyno i’w ystyried gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Sut ydw i’n rhoi gwybod i chi beth rydw i’n ei feddwl? 

Ebost: info@kewplanning.co.uk

Ysgrifennu: Swît 3, 11 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9HA

Cliciwch yma am ffurflen ar-lein.

Rhif ffôn:  029 21690034*

*Bydd y rhif hwn yn mynd â chi drwodd i KEW Planning, sy’n cynorthwyo gyda’n proses ymgynghori. Os nad oes unrhyw un ar gael i ateb eich galwad, gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 8 Ebrill 2024

Copïau caled o’r Cais Cynllunio

Gallwch weld copïau caled o’r wybodaeth hon yn y dderbynfa ym mhrif adeilad M&J Europe Ltd. Uned 28, Ystâd Ddiwydiannol Tafarnaubach, Tredegar NP22 3AA, rhwng 11 Mawrth a 8 Ebrill. Mae’r cyfleuster hwn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30am – 17:00pm.

Documentation

ItemDescriptionAuthor
1Planning application forms (with completed ownership certificates) (Ffurflenni cais cynllunio (gyda thystysgrifau perchnogaeth wedi’u cwblhau))George and Co ltd. Architecture + Design
2Design & Access StatementGeorge and Co ltd. Architecture + Design
3Site Location Plan (scale 1:1250) (Cynllun Lleoliad y Safle (graddfa 1:1250))George and Co ltd. Architecture + Design
4Existing Site Plan (Cynllun Safle Presennol )George and Co ltd. Architecture + Design
5Proposed Site Plan (Cynllun Safle Arfaethedig)George and Co ltd. Architecture + Design
6Block Plan (Cynllun Bloc)George and Co ltd. Architecture + Design
7Proposed Floorplan (Cynllun Llawr Arfaethedig)George and Co ltd. Architecture + Design
8Proposed Elevations.1 (Gweddluniau Arfaethedig.1)George and Co ltd. Architecture + Design
9Proposed Elevations.2 (Gweddluniau Arfaethedig.2)George and Co ltd. Architecture + Design