Skip to content

Construction of new teaching block at St Andrew’s Primary School: Pre-Application Consultation (PAC)

This is notification of commencement of the Pre-Application Consultation Stage, in line with the statutory requirements of the Planning (Wales) Act 2015. The date of commencement is 13th February 2023, and all responses must be received by 13th March 2023. 

 

 

What are the proposals:

Construction of a 3 storey new teaching block, incorporating junior teaching accommodation, ancillary facilities and an Inclusion Zone, and landscape reconfiguration

 

St. Andrew’s is a 3 form entry primary school with additional nursery and learning needs facilities.

 

In January 2021, Newport City Council decided to close the Junior Block due to significant structural issues. As a consequence, the junior pupils are currently receiving lessons in Newport Live’s Connect Centre, in Pillgwenlly. The old Junior Block was demolished in August 2022.

 

There is a clear, urgent need to deliver a modern, fit for purpose, replacement Junior Block to provide an exceptional environment for students to thrive and enjoy their learning experience. The proposed block and associated landscape strategy will provide students with an exciting environment where to learn and socialise.

 

How do I let you know what I think?

Email: info@kewplanning.co.uk

 

Writing: Suite 4, 11 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA

 

Click here for an online form

 

Telephone:  029 21690034*

 

*This number will take you through to KEW Planning, who are assisting with our consultation process.  If no one is available to take your call, please leave a message and they will get back to you as soon as possible.

 

Please submit your comments by 13th March 2023

 

Hard copies of the Pre-Application Consultation Documents 

If you wish to view hard copies of the Pre-Application Consultation documents, they will be available at Newport Civic Centre, Godfrey Road, Newport NP20 4UR, from 13th February to 13th March 2023. The documents will be available for viewing at the main reception, from 8:30am to 5pm, Monday to Friday.

 

Adeiladu bloc addysgu newydd yn Ysgol Gynradd St Andrew: Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (PAC)

 

Ysgol Gynradd Sant Andreas, Stryd Jenkins, Casnewydd NP19 0GR

Dyma hysbysiad o gychwyn y Cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio, yn unol â gofynion statudol Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. Y dyddiad cychwyn yw 13eg Chwefror 2023, a rhaid derbyn pob ymateb erbyn 13eg Mawrth 2023.

 

Golygfa 3D, Corporation Road – Stryd Milner Cyffordd. Penseiri Stride Treglown.

 

Beth yw’r cynigion:

Adeiladu bloc addysgu newydd 3 llawr, yn cynnwys llety addysgu iau, cyfleusterau ategol a Pharth Cynhwysiant, ac ad-drefnu tirwedd

 

Mae St. Andrew’s yn ysgol gynradd 3 dosbarth mynediad gyda chyfleusterau meithrin ac anghenion dysgu ychwanegol.

 

Ym mis Ionawr 2021, penderfynodd Cyngor Dinas Casnewydd gau’r Bloc Iau oherwydd problemau strwythurol sylweddol. O ganlyniad, mae’r disgyblion iau ar hyn o bryd yn derbyn gwersi yng Nghanolfan Connect Casnewydd Fyw, ym Mhilgwenlli. Cafodd yr hen Floc Iau ei ddymchwel ym mis Awst 2022.

 

Mae angen clir, brys i ddarparu Bloc Iau modern, addas i’r diben, yn ei le er mwyn darparu amgylchedd eithriadol i fyfyrwyr ffynnu a mwynhau eu profiad dysgu. Bydd y bloc arfaethedig a’r strategaeth dirwedd gysylltiedig yn darparu amgylchedd cyffrous i fyfyrwyr lle gallant ddysgu a chymdeithasu.

 

Sut ydw i’n rhoi gwybod i chi beth rydw i’n ei feddwl?  

Ebost:info@kewplanning.co.uk 

 

Ysgrifennu: Swît 4, 11 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9HA

 

Cliciwch yma am ffurflen ar-lein.

 

Rhif ffôn:  029 21690034*

 

*Bydd y rhif hwn yn mynd â chi drwodd i KEW Planning, sy’n cynorthwyo gyda’n proses ymgynghori. Os nad oes unrhyw un ar gael i ateb eich galwad, gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

 

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn13eg o Fawrth 2023

 

Copïau caled o’r Cais Cynllunio

Gallwch weld copîau caled o’r wybodaeth hon yng Y Ganolfan Ddinesig, Heol Godfrey, Casnewydd NP20 4UR, rhwng 13 Chwefror a 13 Mawrth 2023. Bydd y dogfennau ar gael i’w gweld yn y brif dderbynfa, rhwng 8:30am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.