Skip to content

Redevelopment of Newport Centre site

This is notification of commencement of the Pre-Application Consultation Stage, in line with the statutory requirements of the Planning (Wales) Act 2015.  The date of commencement is 11th July 2022, and all responses must be received by 8th August 2022. 

 

What are the proposals:

Outline permission for the redevelopment of the site for circa 54,000 sqm of flexible floorspace for Educational use, or any other use within Use Classes A1, A2, A3, B1, C1, D1 and D2, with all matters reserved

The Newport Centre opened in 1985 and whilst currently in use, it is considered to have reached the end of its useful life and the swimming pool, closed at the beginning of the covid 19 pandemic, is now permanently closed. 

Following this consultation, an Outline planning application will be submitted for consideration by the Local Planning Authority.

At a later stage, the detailed design will be prepared and the most appropriate land use for the site will be selected. The Council is committed to working with neighbours and the local community to help us do this.

This Outline application follows the approval in November 2021 of the development of the new Newport Leisure Centre (ref. 21/0893), to be located in close proximity to the existing Newport Centre fronting the River Usk. The new Leisure Centre will be an iconic building, environmentally sustainable, meeting the highest possible standard for a leisure facility. 

 

How do I let you know what I think?

Email: info@kewplanning.co.uk

Writing: Suite 4, 11 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA 

 

Click here to download our response form

 

Telephone:  029 21690034*

*This number will take you through to KEW Planning, who are assisting with our consultation process.  If no one is available to take your call, please leave a message and they will get back to you as soon as possible.

 

Please submit your comments by 8th August 2022

 

Hard copies of the Planning Application 

If you wish to view hard copies of the planning application, all the associated documents will be available to view at the Newport Centre, 1 Kingsway, Newport NP20 1UH, from 11th July to 8th August. This community facility is open Monday to Thursday 6:15am – 10:00pm, Friday 6:15am – 9:30pm and Saturday and Sunday 8:00am – 6:00pm.

 

Welsh

Dyma hysbysiad o gychwyn y Cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio, yn unol â gofynion statudol Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. Y dyddiad cychwyn yw 11eg o Orffennaf 2022, a rhaid derbyn pob ymateb erbyn 8fed o Awst 2022. 

 

Beth yw’r cynigion? 

Caniatâd amlinellol i ailddatblygu’r safle ar gyfer oddeutu 54,000 metr sgwâr o arwynebedd llawr hyblyg ar gyfer defnydd Addysgol, neu unrhyw ddefnydd arall o fewn Dosbarthiadau Defnydd A1, A2, A3, B1, C1, D1 a D2, gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl.

Agorodd Canolfan Casnewydd yn 1985 ac er ei bod yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd, ystyrir ei bod wedi cyrraedd diwedd ei hoes ddefnyddiol ac mae’r pwll nofio, a gaewyd ar ddechrau’r pandemig Covid 19, bellach wedi cau’n barhaol. 

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, bydd cais cynllunio Amlinellol yn cael ei gyflwyno I’w ystyried gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol

Yn dilyn hwn, bydd y dyluniad manwl yn cael ei baratoi a bydd y defnydd tir mwyaf priodol ar gyfer y safle yn cael ei ddewis. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i weithio gyda chymdogion a’r gymuned leol i’n helpu i wneud hyn. 

Mae’r cais amlinellol hwn yn dilyn caniatad cynllunio, ym mis Tachwedd 2021 (cyf. 21/0893), ar gyfer Canolfan Hamdden newydd Casnewydd. Bydd y Canolfan Hamdden newydd wedi’i lleoli’n agos at Ganolfan bresennol Casnewydd, yn wynebu’r Afon Wysg. Bydd y Ganolfan Hamdden newydd yn adeilad eiconig, yn gynaliadwy, ac yn cyrraedd y safon uchaf posibl ar gyfer cyfleuster hamdden.

 

Sut ydw i’n rhoi gwybod i chi beth rydw i’n ei feddwl?  

Ebost: info@kewplanning.co.uk

Ysgrifennu: Swît 4, 11 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9HA 

 

Cliciwch yma i lawrlwytho ein ffurflen ymateb

 

Rhif ffôn:  029 21690034*

*Bydd y rhif hwn yn mynd â chi drwodd i KEW Planning, sy’n cynorthwyo gyda’n proses ymgynghori. Os nad oes unrhyw un ar gael i ateb eich galwad, gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 8fed o Awst 2022

 

Copïau caled o’r Cais Cynllunio

Os hoffech weld copïau caled o’r cais cynllunio, bydd yr holl ddogfennau cysylltiedig ar gael i’w gweld yng Nghanolfan Casnewydd, 1 Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1UH, rhwng 11eg o Orffennaf a’r 8fed o Awst. Mae’r cyfleuster cymunedol hwn ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Iau 6:15yb – 10:00yh, Dydd Gwener 6:15yb – 9:30yh a Dydd Sadwrn a Dydd Sul 8:00yb – 6:00yh.